Jonkheer Schimmelpenninckgroep noemt zich ook Scouting Rhenen. Scouting Rhenen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacybeleid geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Rhenen. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Scouting Rhenen persoonsgegevens?
Scouting Rhenen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Jeugdleden en vrijwilligers van Scouting Rhenen
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle bestuursleden, teamleiders en leidinggevenden kunnen toegang hebben tot jouw gegevens. De gegevensbeheerder van Scouting Rhenen kan jou inzicht geven in de gegevens die we van je hebben. Ook het wijzigen van gegevens en verwijderen van informatie, voor zover dit is toegestaan kun je met de gegevensbeheerder bespreken.

Waarvoor verwerkt Scouting Rhenen persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van Scouting Rhenen of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Ook voor het verwerken van de contributie en kampgelden zijn onder andere bankgegevens noodzakelijk. Verder gebruiken we persoonsgegevens in onze webpagina, facebookpagina’s en in verschillende WhatsApp-groepen.

Als je eenmaal lid of relatie van Scouting Rhenen bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je of je ouders/verzorgers te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

We vragen wat aanvullende gegevens, over het gezin waar in je woont, de school waar je naar toe gaat en je gezondheid. Dit doen we om een goed Scouting Spel te kunnen organiseren. Ook is bijvoorbeeld het gegeven “beroep van je ouders/verzorgers” nuttig als we hulp zoeken voor bepaalde taken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie van de vereniging of activiteiten. Bijvoorbeeld om je te informeren over weekendkampen, groepskampen en regioactiviteiten. Ook maken we verslagen van activiteiten via de website, facebook of publicaties in relevante media.

Verwerkt Scouting Rhenen ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, geloofsovertuiging of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je Scouting Rhenen heeft gemaakt of aan informatie over allergieën, heimwee, je zwemdiploma’s.

Scouting Nederland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door Scouting Rhenen in Scouts Online.

Hoe gaat Scouting Rhenen met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn Scouting-account kun je alle gegevens, met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met Scouting Rhenen, terug vinden en bewerken.

Daarnaast kunnen leden van de speltak, waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen een speltak kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van Scouting Rhenen, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren. Scouting kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor Scouting Rhenen mogelijk met deze informatie oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Scouting Rhenen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? V
oor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Rhenen kun je terecht bij de gegevensbeheerder van Scouting Rhenen bereikbaar via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Scouting Nederland via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

OPT-OUT 
Om het gebruik van Scouts Online zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen Scouting Rhenen en Scouting Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Scouting Rhenen en Scouting Nederland beschouwen deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Wijzigingen privacybeleid
Scouting Rhenen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of online raadplegen. Daarnaast heeft Scouting Nederland een eigen privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of online raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Scouting Rhenen?

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer
 • Financiële gegevens
 • Opleiding, school, soort onderwijs
 • Persoonlijke kenmerken (kan bijzonder gegeven zijn)
 • Beeldmateriaal (kan bijzonder gegeven zijn)
 • Gezondheid (bijzonder gegeven)
 • Zwemdiploma’s (bijzonder gegeven)
 • Gezinssamenstelling

Van welke personen verwerkt Scouting Rhenen gegevens?

 • Kinderen (jeugdleden)
 • Vrijwilligers
 • Ouders en/of relaties
 • Oud-leden
 • Bedrijven waar zaken mee gedaan wordt

Welke verwerkingen doet Scouting Rhenen?

 • Aanmelding
 • Wijzigen gegevens
 • Uitschrijven leden
 • Registratie Scouts Online
 • Contributieheffing, innen van kampgelden
 • Info over activiteiten

Distributie van informatie gebeurt door middel van:

 • Mail-groep
 • WhatsApp-groep
 • Website
 • Online fotoalbums
 • Foto’s in en om het gebouw

Er zijn verschillende gegevens digitaal en/of fysiek beschikbaar om indien nodig te raadplegen.

 • Gezondheidsformulier
 • Kampformulier
 • Ledenlijst in clubhuis (presentielijst)
 • Nieuwsbrief
 • Verjaardaglijst
 • Smoelenboek

Waar bewaart Scouting Rhenen gegevens?

 • Scouts Online
 • Ledenlijst in clubhuis
 • Mappen in kast
 • Digitale gegevensbestanden
 • Financiële applicatie
 • Mail applicatie op website
 • Mail applicaties van gegevensverwerkers

Toelichting: speltakleiding, teamleiders en bestuursleden hebben toegang tot de gegevens. Ze gebruiken deze uitsluitend voor het adequaat organiseren van het scouting spel. Gegevens mogen gedeeld worden met andere onderdelen van Scouting Nederland, voor zover het aannemelijk is dat deze gegevens nodig zijn voor het organiseren van het Scoutingspel.

Wie verwerkt de gegevens?

 • Bestuur
 • Gegevensbeheerder
 • Leiding
 • Leden

Deelt Scouting Rhenen gegevens met derden?

Scouting Rhenen deelt geen gegevens met derden, wel met Scouting Nederland en onderdelen van Scouting Nederland. Aangezien we zelf ook onderdeel van Scouting Nederland zijn, zijn zij geen derden.

Hoe worden personen geïnformeerd over het gebruik van gegevens?

 • Aanmeldformulier
 • Website
 • In de inschrijfvoorwaarden wordt verwezen naar ons privacybeleid.

Hoe kunnen personen hun gegevens opvragen/wijzigen?
Via Scouts Online kunnen leden en hun ouders/verzorgers zelf de basisgegevens opvragen, wijzigen en/of verwijderen, alleen als het om niet verplichte velden gaat, en de zichtbaarheid voor anderen aanpassen. Voor de overige gegevens en andere verwerkingsbronnen (bijvoorbeeld: financiële administratie, mail-applicaties) kunnen eigenaren van de gegevens een afspraak maken met de gegevensbeheerder van de vereniging via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..